Smile เข้าสู่หน้าหลัก Smile

 

 

 

 

ประกาศ

กำหนดการตรวจการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่6 บ้านหนองชุมแสง ในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 14.00 น.

กำหนดการตรวจการจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่7 บ้านโปร่งอิรัญ ในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15.00 น.

กำหนดการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ตาสุ่ม ในวันที่ 8 ตุลาคม 53 เวลา 13.30 น.

กำหนดการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจิกราด ในวันที่ 11 ตุลาคม 53 เวลา 13.30 น.